STANOVY BANDING KLUBU ČR

 1. Úvodní ustanovení
 2. Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění novel, zřizuje se ke dni registrace občanské sdružení v názvem Banding klub ČR. Sídlem Banding klubu ČR je Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno

 3. Cíl činnosti sdružení
 4. Banding klub ČR je dobrovolnou organizací pacientů trpících obezitou. Sdružuje pacienty před a po operaci, která nadváhu snižuje. Účelem Banding klubu ČR je podpora vzájemných kontaktů a předávání informací o léčbě obezity a jejích výsledcích.

 5. Členství
  1. Členem klubu mohou být fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a cíly sdružení
  2. O přijetí za člena rozhoduje výbor.
  3. Členství vzniká přijetím za člena.
  4. Členství zaniká :
   • písemným oznámením člena že vystupuje z Banding klubu ČR
   • úmrtím člena
   • zánikem Banding klubu ČR
   • vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady

 6. Práva a povinnosti členů
  1. Člen má právo :
   • podílet se na činnosti sdružení,
   • podílet se bezplatně na všech akcích pořádaných Banding klubem ČR
   • volit do orgánů sdružení,
   • být volen do orgánů sdružení,
   • obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi
  2. Člen má povinnost :
   • dodržovat stanovy,
   • podílet se na činnosti sdružení

 7. Orgány sdružení
 8. Valná hromada
  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Banding klubu ČR
  2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení
  3. Valná hromada:
   • rozhoduje o změnách stanov
   • volí členy výboru. Předseda a místopředseda je volen přímou volbou z členů valné hromady. Výkonný tajemník je volen valnou hromadou z řad lékařů – specialistů.
   • rozhoduje o zániku členství,
   • rozhoduje o zániku sdružení a majetkovém vypořádání

 9. Výbor
  1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Výbor, který je 3-členný, za svou činnost odpovídá valné hromadě představenstvo.
  2. Výbor:
   • koordinuje činnost sdružení,
   • svolává valnou hromadu,
   • rozhoduje o přijetí za člena,
   • jménem Banding klubu ČR je oprávněn jednat předseda (místopředseda) a výkonný tajemník a to společně.
  3. Volební období výboru je 3-leté.
  4. Členství ve výboru končí :
   • uplynutím volebního období,
   • odvoláním na základě rozhodnutí většiny členů valné hromady,
   • vzdáním se funkce.

 10. Zásady hospodaření
  1. Banding klub ČR je společenským sdružením, které nebude provozovat hospodářskou činnost
  2. Zdroji majetku jsou dary a příspěvky fyzických a právnických osob.
  3. Členské příspěvky nebudou placeny.
  4. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor.
  5. Veškeré akce klubu budou sponzorovány jednorázovou formou firmami, které se zabývají výrobou endoskopů, přístrojů k endoskopii, zdravotnického materiálu, zdravotnických prostředků a implantátů k operační léčbě obezity.

 11. Zánik sdružení
 12. Sdružení zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,
  2. pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění
  Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 13. Závěrečná ustanovení
 14. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.

V Brně dne 12.7.2004

© Banding klub ČR,