O dostupnosti zdravotní péče

Článek tématu Bariatrická chirurgie: O dostupnosti zdravotní péče

Bariatričtí pacienti se často setkávají s mnoha problémy: nejdříve je to obtížné rozhodnutí (podstoupit operaci), pak je to zdrženlivý až negativní postoj laické i odborné veřejnosti (praktika a pod) a nakonec je to problém zjistit, kde se takové operace provádí a s jakými výsledky.... Tim však problémy často nekončí!

Finance vybrané na zdravotním pojištění zdravotní pojišťovny dále distribuují síti zdravotních zařízení, se kterými mají uzavřené rámcové smlouvy. Pomocí těchto smluv mohou pojišťovny regulovat a řídit spektrum (definicí hrazených zákroků) i objem (definicí finančních stropů v rámcové smlouvě) plánované zdravotní péče. Tedy v případě, že zdravotní zařízení poskytne péči mnoha pacientům a vyčerpá tak finanční strop pro plánovanou péči, musí další plánovanou péči odložit na další rok. I kdyby si někdo zámožný v takovéto nemocnici chtěl zaplatit za operaci bez čekání, nemůže; jelikož je (bariatrický) výkon zařazen v seznamu hrazených výkonů, a tedy jej hradí pojišťovna. (Nepřipomíná to knihu Hlava XXII?).  Z širšího pohledu se rozevírají pomyslné nůžky mezi možnostmi soudobé moderní medicíny, zákony a přísliby politiků na jedné straně a reálnými ekonomickými možnostmi poskytovat zdravotní péči (t.j. vybraným objemem zdravotního pojištění) na straně druhé.

Platforma zdravotních pojištěnců na svých internetových stránkách upozorňuje, že "stále více zdravotních pojištěnců se na nás obrací s tím, že se neorientují ve složitém systému...., že volnému přístupu k potřebné péči brání administrativní překážky, úhradové regulace, čekací seznamy či skryté omezování dostupnosti zdravotní péče ze strany zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven.“ Platforma zdravotních pojištěnců ČR proto nabízí VŠEM pojištěncům bezplatnou službu v podobě informační linky pro veřejnost

Pokud není dodržená přiměřená lhůta. ve které je zákrok vykonán - čekací doba přesahuje "přiměřenou dobu" - co pak dělat?... Lhůta začíná běžet následujícího den poté, co lékař pacienta vyšetřil a léčbu předepsal. Pokud léčba není v této lhůtě zahájena, pacient se může obrátit na vedení nemocnice se stížností. Současně by měl informovat svou zdravotní pojišťovnu a žádat o zjednání nápravy. Dále pak lze postupovat dle doporučení PZP (Platformy zdravotních pojištěnců) - i s informováním Miniterstva Zdravotnictví

Ve výše uvedém případě, kdy rámcová smlouva mezi zdravotním zařízením a pojišťovnou omezuje (např. finančními nebo početními limity) pacientovi dostupnost plánovaného zákroku v zdravotním zařízení, které si vybral, je dobré si připomenout práva pacienta stanovená v Zákoně 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění:.
"§ 11
(1) Pojištěnec má právo
  • b) na výběr poskytovatele zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce,
  • c) na časovou a místní dostupnost hrazených služeb poskytovaných smluvními poskytovateli příslušné zdravotní pojišťovny,
  • d) na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, přičemž poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádnou úhradu,
(2) Má-li pojištěnec za to, že mu nejsou poskytovány hrazené služby v souladu s tímto zákonem, může podat stížnost podle zákona o zdravotních službách."

Jestli se týká problém s úhradou i Vás, podívejte se na stránky PZP, prosím.

Literatura

online: 5.10.2012: http://www.zdravotnipojistenci.cz/article/TZ_dostupnost

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 5.10.2012

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding