Srovnání bariatrických operací: Plikace versus Sleeve

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Srovnání bariatrických operací: Plikace versus Sleeve

Koncem srpna 2013 se účastnilo na světovém kongrese IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity) v Istanbulu téměř 2000 bariatričtích chirurgů. Přednášky, které probíhaly po dobu několik dnů současně na několika sálech se věnovaly různým experimentům, zajímavým pozorováním a klinickým zkušenostem z celého spektra operací zamířených na léčbu obezity a k ní přidružených metabolických onemocnění. Jedním z atraktivních témat bylo srovnávání nových, experimentálních metod s již ověřenými chirurgickými postupy, a zde jsme přispěli svými poznatky, výsledky i my. V naši

přednášce

jsme prezentovali retrospektivní srovnání výsledků prvních

200 plikací žaludku

(Nemocnice Břeclav) s prvními

350 sleeve resekcemi (tubulizacemi)

žaludku (Brno, Břeclav) a dospěli jsme k závěrům, které se shodují s poznatky většiny jiných pracovišť. V krátkodobém horizontu dosahují obě operace (plikace a tubulizace)

srovnatelné zvýšení kvality života operovaných. Srovnatelné je i zlepšení, úprava či vymizení přidružených metabolických onemocnění

. Ani celkové komplexní hodnocení obou operací pomocí systému B.A.R.O.S. (Bariatric assessment and reporting of outcome system) neprokázalo statisticky signifikantní rozdíly. Výskyt časných komplikací, časných reoperací ani a pozdních komplikací také není významně odlišný. V dlouhodobějším sledování lze dle našeho pozorování předpokládat vyšší výskyt reoperací po plikacích, ale dlohodobé sledování dostatečného počtu pacientů nemáme ještě k dispozici. Tedy souhrnně lze říct, že v krátkodobém horizontu je objektivní zdravotní přínos obou restriktivních bariatrických operací srovnatelný. Přesto se v našem sdělení ukazují určité rozdíly již v krátkodobém sledování, a to  že

pokles váhy po plikaci je nižší než po sleeve resekci

, a že plikaci favorizuje nejenom reverzibilita a její

nižší invazivita,

ale i

vyšší ekonomická cost-efektivita

této nové, zkoumané intervence. K exaktnějším výsledkům se lze dopracovat větším souborem operovaných a dlouhodobě sledovaných pacientů. Ideální pro takový účel by byla celonárodní centrální databaze a jelikož v ČR nic takové nemáme, opíráme se o vlastní elektronickou databazi, ze které lze souhrnné informace částečně veřejně zpřístupnit i pro laickou veřejnost (www.volo.cz). Klinické zkušenosti korelují i s novými poznatky vědy - konkrétně že speciální detailní laboratorní vyšetření hladin hormonů u pacientů po plikaci žaludku poukazují na podobnost s tubulizací žaludku. I po gastrické plikaci dochází k určitým změnám, které humorálně pomáhají regulovat příjem potravy a metabolické procesy. Ukazuje se, že jak u sleeve resekce, tak ani u plikace se nejedná jen o čistě mechnickou restrikci, a že tradiční rozdělení bariatrie na tzv. čistě restrikční a čistě malabsorbční operace je jen hrubé, ilustrační a má daleko od skutečnosti, nutno ho chápat jenom jako historické a didaktické dělení.                

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 6.9.2013

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding