Těžké břemeno- Individuální cena za nadváhu a obezitu v USA

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Těžké břemeno- Individuální cena za nadváhu a obezitu v USA

V sociálně-zdravotní studii z Univerzity Georga Washingtona (IX.2010) jsou finančně vyčísleny odhady všech různých nákladů, které jsou spojeny s obezitou ve Spojených státech severoamerických. Vycházelo se z 94 odborných recenzovaných publikací v angličtině z USA, které byly vyhledány pomocí elektronických vyhledávacích serverů v databazích Medline, PubMed, EconLit a Embase, a která obsahoval slova Obezita, nadváha, BMI, cena, výdaje, absence, práceneschopnost, plat, mzda, práce, zaměstnání, invalidní pojištění, prezence v práci, produktivita, předčasná úmrtnost, zkrácení života, oblečení, osobní výdaje, výdaje za paliva, energie a stravu.  Tento dokument A Heavy Burden: The Individual Costs of Being Overweight and Obese in the United States přináší čtyři důležitá zjištění:
1. Celkové vyčíslitelné roční finanční náklady jsou pro obézní ženu 4.879 US dolarů a pro obézního muže 2.646 USD. Při nadváze je u žen tato cena 524  a u muže 432 USD. S rostoucím BMI stoupá cena exponenciálně. U obézních žen jsou celkem výdaje více než devětkrát vyšší než u žen s nadváhou a u obézních mužů je tento cenový nárůst šestinásobný.  Když se k hmatatelným nákladům, jakými jsou přímé zdravotní výdaje a platy, přidá i hodnota za ztracený život, resp. předpokládaný obezitou zkrácený život, což jsou již méně hmatatelné náklady, dospěje se ještě k dramatičtějším číslům. Celkové náklady, včetně hodnoty za předčasnou ztrátu života v důsledku obezity, jsou pak 8.365 USD u obézních žen a 6.518 USD u obézních mužů. Výsledkem je, že celkové přídatné náklady na obézní jsou 15 krát vyšší než celkové náklady pro jedince s nadváhou, bez ohledu na pohlaví a postavení v zaměstnání.
2. V literatuře je nedostatek údajů o nákladech, které nesouvisí se zdravotní péčí ani se zaměstnáním, proto až na výjimky, prakticky neexistuje analýza o výši spotřebitelských nákladů u obézních. Neoficiální důkaz, že obézní platí vyšší ceny za zboží a služby, jako je oblečení a letecká doprava, jsou vykazovány poněkud pravidelně v oblíbeném tisku, ale nedošlo ke zveřejnění žádného systematického výzkumu v dané oblasti.  
3. Finanční náklady korelují se stupněm obezity. Navýšení zdravotních výdajú na morbidní obezitu oproti normální populaci ( o 2.845 USD) jsou mnohem vyšší než navýšení na mírnou obezitu a na nadváhu (o 346 USD). Přímé náklady na zdravotní péči pro morbidně obezní pacienty jsou 3,5 krát vyšší než přímé náklady na zdravotní péči pro mírně obézních jedinců.  Allison (1999) odhaduje, že jedna pětina celkového navýšení nákladů na obezitu v oblasti sociální připadá na morbidně obézní pacienty, ale ti přitom ve společnosti představují pouze 5,7% populace (Flegal et al. 2010).
4. Přímé náklady na zdravotní péči jsou nejvýznamnější nákladovou položkou pro osoby s nadváhou a tvoří u žen a můžů 66% a 80% z celkových přímých nákladů (524 dolarů u žen a 432 dolarů u mužů). U obézních lidí se mezi pohlavími objeví rozdíly. Přímé zdravotní náklady
zůstávají hlavní nákladovou položkou u obézních mužů (asi polovina výdajů), zatímco u obézních žen se nejdůležitější nákladovou položkou celkových nákladů stává cena za ne-zdravotní výdaje, byť přímé náklady na zdravotní péči v absolutních čislech jsou vysoké. Zde jsou významné rozdíly mezi pohlavími v nákladech spojených s prací, zaměstnáním. Celkové roční přírůstek ekonomických nákladů je tak vyšší u obézních žen než u obézních mužů (v poměru 4879 dolarů u žen a 2.646 dolarů u mužů). Tento rozdíl je způsoben především ušlou mzdou (38%) a záškoláctvím (14%).

Je to studie v podmínkách USA, jedná se o kalkulaci ceny za obezitu z pohledu jednotlivce, na úhradě které se spolupodílí pacient, zaměstnavatel a stát, potažmo zdravotní systém, který se diametrálně liší od tuzemského povinného zdravotního pojištění. Přesto lze abstrahovat některé zákonitosti a souvislosti jako je třeba exponenciální nárůst výdajů s mírou obezity a možný větší dopad obezity na ženy ve formě vyšších nákladů v důsledku sociálního uplatnění a zamněstnání.

Literatura

http://www.gwumc.edu/sphhs/departments/healthpolicy/pdf/heavyburdenreport.pdf

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 6.3.2011

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding