Postup před bariatrickou operací

Základním pilířem úspěšnosti bariatrické a metabolické chirurgie je standardizovaná multidisciplinární péče o obézního pacienta předoperačně, perioperačně i dlouhodobě pooperačně.

Bariatrický tým

Dle mezinárodně akceptovaného interdisciplinárního evropského doporučení pro chirurgickou léčbu obezity [1] sestává základní tým pro komplexní vyšetření bariatrického pacienta optimálně z následujících specialistů se zkušenostmi s konzervativní a chirurgickou léčbou obezity:

Dále jsou v bariatrickém programu dle potřeby angažováni: kardiolog, pneumolog, diabetolog, gastroenterolog, radiolog, fyzioteraput a případně další specialisté.

Předoperační vyšetření

Pacient indikovaný k bariatrickému výkonu musí podstoupit kromě běžného předoperačního vyšetření, jako před jakoukoli jinou větší břišní operací, i další vyšetření navíc. Soubor obligátních a selektivně dalších fakultativních předoperačních vyšetření dle individuálního stavu pacienta umožňuje racionálně posoudit všechna potenciální rizika. Těžká obezita je celoživotním problémem a samotná operace představuje jenom jeden odložitelný krok v řetězci komplexní léčby. Není proto důvodu k opomíjení náležitého vyšetření u pacienta, který je často polymorbidní a vysoce rizikový.

Podle doporučení EAES (European Association for Endoscopic Surgery) [2] se má před bariatrickou operací provést: standardní laboratorní vyšetření, RTG snímek plic, EKG, spirometrie, břišní sonografie a endoskopické vyšetření gastroduodena, případně RTG kontrastní vyšetření žaludku. Interdisciplinární evropská doporučení pro chirurgickou léčbu obezity [1] jsou identická, jen neuvádějí spirometrii jako obligátní vyšetření, v praxi často není přínosem a je indikováno jen selektivně.

K rutinním vyšetřením před bariatrickou operací patří:

V závislosti na zamýšleném bariatrickém výkonu a na klinickém stavu pacienta může být zapotřebí další posouzení, zaměřené především nadenzitometrické vyšetření, vyšetření nepřímou kalorimetrií, metabolická a endokrinní onemocnění, onemocnění žaludku a jícnu (přítomnost H. pylori), přítomnost syndromu spánkové apnoe a plicní funkce, kardiální funkci, echokardiografii, zátěžové EKG a podobně.

Optimální algoritmus vyšetření

Operační léčbě logicky musejí předcházet neinvazivní pokusy, metodami, které jsou odborně akceptované, nebo za kontroly specialisty. Absence jakékoliv konzervativní léčby je kontraindikací bariatrické operace. Ideálním stavem je, když obezitolog, endokrinolog a internista doporučí své pacienty, u kterých konzervativní léčba selhává, do péče centra bariatrické chirurgie. V případě obézního diabetika 2. typu to může být podle doporučení České diabetologické společnosti [3] v souladu s mezinárodními odbornými společnostmi ošetřující diabetolog.

Bariatrický chirurg ambulantně analyzuje objektivní údaje a koriguje, usměrňuje náhled pacienta na možnosti operační léčby, doplňuje jeho informace a upřesňuje jeho představy o plánovaném zákroku i o dalších alternativních operacích, o požadovaných vyšetřeních a o vedlejších a nežádoucích účincích různých typů bariatrické operace. Koordinuje další diagnostický algoritmus, resp. odesílá pacienta se specifikací požadovaných fakultativních vyšetření zpět k obezitologovi, který zajistí jejich realizaci (psycholog, dietolog gastroenterolog, sonografie břicha a další). Po absolvování všech potřebných vyšetření je konzultován anesteziolog. Nakonec může chirurg pacientovi nabídnout typ a termín operace.

Jednotlivá vyšetření se v ideálním případě realizují na jednom centrálním bariatrickém pracovišti. U pacientů ze vzdálenějšího bydliště je vhodné standardizovaně interdisciplinárně kooperovat s místním obezitologem, diabetologem, endoskopickým pracovištěm v blízkosti bydliště pacienta při zajišťování jednotlivých předoperačních diagnostických kroků a při pooperačních kontrolách.

Předoperační příprava

Bez ohledu na to, který ze specialistů iniciuje předoperační přípravu na bariatrickou operaci nebo koordinuje předoperační vyšetření, je nezbytné provést následující:

Bazální podmínkou operační léčby závažné obezity a jejích komorbidit je převaha dlouhodobého benefitu nad riziky chirurgického zákroku, a to konsenzuálně z pohledu multioborového zdravotnického týmu specialistů i v očích potenciálního, plně informovaného adepta operace.


MUDr. Michal Čierny, CSc.

Poslední aktualizace: 29.12.2012.

Zdroje:
  1. Fried M et al.: Interdisciplinary European guidelines on surgery of severe obesity. Obes Facts. 2008;1(1):52-9. doi: 10.1159/000113937. Epub 2008 Feb 8.;
  2. Sauerland S et al.: Obesity surgery: evidence-based guidelines of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES). Surgical Endoscopy And Other Interventional Techniques February 2005, Volume 19, Issue 2, pp 200-221;
  3. Česká diabetologická společnost ČLS JEP: Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu, 2012, online: www.diab.cz/dokumenty/dm2_12.pdf, 19.10.2012.
© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding