Paradoxy v bariatrii

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Paradoxy v bariatrii

1.     1.   OBEZITA. Psychologická, kulturně-historická a  společenská vysoká míra tolerance obezity je v překvapivě příkrém kontrastu se závažnými psychologickými, zdravotními, sociálními a ekonomickými důsledky obezity. 
2.     KOMPLIKACE OBEZITY. Odborná medicínská veřejnost a WHO rigidně klasifikují3 stupně obezitypodle BMI (body mass index), ale z medicínského hlediska je důležitější posouzení zdravotních komplikací obezity, jako např. kanadská klasifikace z Edmontnu (EOSS) podle dr. Sharmy. Ta třídí obezitu do stadií –od 0.stadia, tj. tzv. „zdravé“ obezity (co je zpravidla jen dočasný stav), přes 1.stadium se subklinickými poruchami, 2.stadium klicky manifestních komorbidit a 3.stadium s významnými funkčními a zdravotními problémy v důsledku obezity až po 4.stadium s těžkým terminálním poškozením, funkčním omezením a inoperabilním stavem.
3.     INDIKACE OPERACE. Objektivní odůvodnění bariatrie vychází přísně ze zdravotní indikace ale subjektivní motivace k podstoupení operace se naopak opírá mnohem častěji o emoční, estetické a kosmetické argumenty. Diabetes 2.typu a metabolická onemocnění ve spojení s nitrobřišní (abdominální) obezitou jsou prokazatelně tou nejvhodnější indikací k bariatrické - metabolické operaci, přesto tyto zákroky vyhledávají zejména zdravé a mladé ženy. Paradoxně, specializovaní profesionálové, kteří se zaměřují na metabolická onemocnění spojená s obezitou a na cukrovku se o bariatrii z neznámých důvodů nijak významně nezajímají, nemají o ní dostatek informací, z čehož patrně  plyne, že k operaci své pacienty zpravidla neodesílají nebo to dokonce ani nedoporučují. 
4.     VYUŽITÍ. Bariatrickou a metabolickou operaci podstupuje jenom 1% vhodných adeptů, i když se jedná prokazatelně o tu nejúčinnější léčbu obezity i její přidružených nemocí. 99% postižených nemá dostupnou nejlepší terapii - ne proto, že by byli nevhodní, anebo kontraindikováni k operaci. Hlavním důvodem je že se operace zbytečně bojí, anebo že o této možnosti ani neví. Neví o tom často ani jejich praktici a diabetologové, na omluvu kterých přiznejme, že jsou zahlceni, utopeni v moři farmakologických komerčně protláčených produktů. Užívaní a distribuce tablet je pr všechny pohodlnější - byť mnohem méně účinné. V dnešní době informační exploze je to paradoxní. Každý pacient má svoje zdraví velkým dílem ve své moci. Z 80% svým životním stylem, dietou, pohybem a menší mírou tím, že se sám zajímá o svou léčbu ve svůj prospěch - bez ohledu na obrat výrobců léčiv.      
5.     VÝSLEDKY. Celosvětové odborné zkušeností a publikace vychází z gastrických bypasů, z doposud nejrozšířenějších bariatrických operací s metabolickým efektem a s podílem malabsorpce, jenž zajišťují dlouhodobý účinek. Naopak v tuzemské bariatrii historicky dominují čistě restriktivní bariatrické operace, které jsou jednodušší a bezpečnější než bypas, ale nejspíše od nich nelze očekávat stejné dlouhodobé výsledky.    
6.     PRAXE. Poznání unikátního anti-diabetického účinku gastrického bypasu se paradoxně ani po 20 letech nepovedlo prosadit do běžné praxe specialistů, kteří mají léčbu cukrovky ve své kompetenci. Farmakologická, komerčně zajímavá léčba zůstává tou dominantní, byť nedosahuje zdaleka tak významné zlepšení, ústup a remisi diabetu 2.typu, jako operační léčba. Množství nově zaváděných drahých produktů farmaceutického průmyslu a jejich kombinací zastiňuje jednorázový cca dvouhodinový minimálně invazivní zákrok, kterým lze úplně zbavit pacienta příznaků diabetu 2.typu.
7.     PREDIKCE EFEKTU. Účinek bariatrické operace, tj. míra redukce váhy po zákroku se nedá přesně předpovědět, protože zavisí od mnoha těžko měřitelných vlivů, zejména psychologických, dietologických, sociálních a zdravotních. Paradoxně – u diabetiků 2.typu lze metabolický účinek bariatrické operace predikovat exaktně. Nejdůležitějším faktorem je délka trvání cukrovky, dalšími jsou pak typ operace, věk pacienta a stupeň jeho obezity. Například u 40 letého pacienta časem prudce klesá šance zbavit se cukrovky –z téměř 100% v prvních dvou letech -na polovinu v 4-8 letech od stanovení diagnózy -až k nule po 8-10 leté konzervativní léčbě DM2.t. 

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 26.4.2017

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding