Když se dva bijí, třetí vyhrává

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Když se dva bijí, třetí vyhrává

Počty bariatrických chirurgických výkonů narůstají a objevují se i nové typy operací. Jakou operaci zvolit? Před osmi lety se ve Spojených státech amerických objevil v odborném tisku článek (Tice, J. A. a kol. (2008). Gastric Banding or Bypass? A Systematic Review Comparing the Two Most Popular Bariatric Procedures. American Journal of Medicine), který vám zde přiblížím volným překladem i s dovětkem.

V USA byl jako standard bariatrické péče majoritně rozšířený Roux-en-Y žaludeční bypass (RYGB), ale před léty se tam začala propagovat  laparoskopická adjustabilní (nastavitelná) Bandáž žaludku (LAGB)  jako méně  invazivní, bezpečnější, potenciálně reverzibilní a účinná alternativa. LAGB byla začátkem století hojně rozšířena v Evropě , Austrálii, nebo třeba u nás -v ČR se před 10-ti lety jiné bariatrické operace neprováděly téměř vůbec. Zveřejněná studie srovnává klinické výsledky a hodnotí  přínos pro pacienta po LAGB a po RYGB. Prvně byla sesbíraná literární  data z let 1966 -2007 v MEDLINE a v Cochrane  databázi a do studie byly zařazeny ty práce, které porovnávají LAGB a RYGB, a které uvádí sledování  alespoň 1 rok po operaci. Hodnocen byl vyřešení, ústup, úprava komorbidit souvisejících s obezitou, procento váhového úbytku, kvalita života, perioperační komplikace a dlouhodobé nežádoucí účinky. V uvedeném období bylo nalazeno celkem 14 srovnávacích studií (z toho 1 randomizovaná studie).

Jeden rok po operaci byl váhový úbytek významně vyšší po RYGB, než po LAGB (o 26%, medián rozdílu, rozmezí 19% -34%; P <0,001). 

Vyřešení přidružených onemocnění, komorbidit bylo větší po RYGB. V nejkvalitnější studii byl naměřen pokles z nadbytečné váhy o 76% EWL po RYGB a 48% EWL po LAGB a diabetes 2.typu byl vyřešen u 78% po RYGB proti 50% po LAGB.

Délka operace i délka hospitalizace byla kratší u pacientů podstupujících LAGB. Nežádoucí účinky byly hlášeny rozporně, ale peroperační úmrtnost byla u obou postupů nižší než 0,5%. Perioperační komplikace byly sice častější u RYGB (9% vs 5%), ale reoperace v dlouhodobém sledování byly častější a nákladnější po LAGB (16% vs. 24%). Spokojenost pacientů a kvalita života je významně vyšší po RYGB než po LAGB (p = 0,006).

Závěrem autoři před 8 lety uváděli, že výsledky srovnání silně zvýhodňují RYGB před LAGB, a že Gastrický bypas by měl zůstat přednostním bariatrickým postupem.

„Když se dva bijí, třetí vyhrává!“  Na příkladu této 8 let staré studie vidíme, jak se vývoj s bariatrickými operacemi nevyzpytatelně ubírá svým vlastním směrem.Trend příklonu k preferenci gastrických bypasů nelze pozorovat ani ve světě, ani u nás, kde  státem řízená (a škrcená) zdravotnícká zařízení bariatrii provozují přes překážky a menší privátní pracoviště volí raději okamžitou jistotu, tj. jednodušší, byť méně účinné metody. Neuplynulo ani  deset let a závěry uvedené studie se v USA i ve světě opouští, dlouhodobý zájem pacienta není hlavním a vůbec ne jediným kritériem výběru operace. 

V posledních letech jsme v bariatrii svědky toho, že před RYGB se dostává svou četností a popularitou sleeve resekce žaludku (Sleeve gastrectomy, Tubulizace žaludku).  Děje se tak přesto, že se jedná v podstatě o jedinou hojně rozšířenou operaci, která je nevratná, ireverzibilní, protože se asi 80% zdravého žaludku odstraňuje z organizmu. Naopak v principu reverzibilní jsou všechny bypasy, bandáže a plikace, při  kterých se nic z trávícího traktu neodstraňuje. Popularta sleeve resekce roste, protože je jednodušší operace než RYGB a má srovnatelné krátkodobé výsledky. Dlouhodobé výsledky ale nejsou tak příznivé jako po bypasech a vedlejší nežádoucí účinky obou metod jsou dost rozdílné (například častější GERD- refluxní nemoc jícnu po tubulizaci a  větší deficit železa po bypase) a proto je v krátkodobém horizontu obtížné jejich objektivní srovnání.

Bude jistě zajímavé vidět srovnání dlouhodobých výsledků, reoperací a subjektivního hodnocení operovaných pacientů. Ale to už zde bude zase něco nové na „trhu“, něco modernější, atraktivnější anebo obchodně výhodnější či psychologicky přístupnější.  

Literatura

Tice, J. A., Karliner, L., Walsh, J., Petersen, A. J., & Feldman, M. D. (2008). Gastric Banding or Bypass? A Systematic Review Comparing the Two Most Popular Bariatric Procedures. American Journal of Medicine,

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 17.4.2016

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding